Italmatch Polska

O Nas

Spółka Italmatch Polska Sp. z o.o. rozpoczęła swoje działanie w styczniu 2013 jako baza logistyczna i magazynowa żółtego fosforu wewnątrz struktury grupy spółek Italmatch.

Italmatch Polska należy do grupy firm włoskiego koncernu Italmatch Chemicals, który od lat wielu lat dostarcza produkty fosforopochodne dla wielu branż przemysłu. Polski oddział Grupy Italmatch pełni aktywną rolę w łańcuchu dostaw surowca produkcyjnego, jakim jest fosfor.

Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobach zapobiegania awarii przemysłowej w ZDR Italmatch Polska

W powołaniu na zapisy artykułu 261a ustawy Prawo Ochrony Środowiska (zwanego dalej POŚ; Dz.U. z 2015 r.  pozycja 1434)  Zakładu Dużego Ryzyka (ZDR) Italmatch Polska Sp. z o.o.  Podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

Oznaczenie Prowadzącego Zakład

Prowadzącym Zakład jest organ zarządu spółki Italmatch Polska.
Prezesem Zarządu jest Pan Foort de Jong, w imieniu którego Kierującym Zakładem jest Pan Wójcik Zbigniew.

Oświadczenie o PZA podleganiu przez Zakład przepisom o przeciwdziałaniu awariom przemysłowym

ZDR Italmatch Polska potwierdza, że podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym. Prowadzący Zakład dokonał zgłoszenia Zakładu, wg art. 250 ust. 1 POŚ, właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej (PSP), tj. Śląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP w Katowicach i przekazał mu program zapobiegania awariom (PZA), o którym mowa w art. 251 ust. od 1 do 4.

Działalność Zakładu

Działalność ZDR Italmatch Polska sprowadza się do sprowadzana i rozładunku fosforu białego (UN1381) dostarczanego luzem i w opakowaniach, jego czasowego magazynowania oraz przeładowywania i dalszej dystrybucji koleją.

Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych

Substancją decydującą o zaliczeniu zakładu Italmatch Polska do zakładów dużego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej jest fosfor biały (UN1381), CAS 12185-10-3: , klasyfikowaną wg rozporządzenia CLP jako (Pyr. Sol. 1 Acute Tox. 2 * Acute Tox. 2 * Skin Corr. 1A Aquatic Acute 1):

H250 – Zapala się samorzutnie w przypadku wystawienia na działanie powietrza; H300 – Połknięcie grozi śmiercią; H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu; H330 – Wdychanie grozi śmiercią; H400 – Bardzo toksyczny dla życia wodnego.

W skrócie: fosfor biały jest toksyczną substancją (jeśli połknięta lub wchłonięta), samorzutnie zapalającą się na powietrzu w obecności tlenu atmosferycznego uwalniając szkodliwy tlenek fosforu(V), który – w określonej dawce – jest toksyczny po wchłonięciu, a z wilgocią obecną w powietrzu może tworzyć kwaśne opary.

Stąd też, fosfor biały przechowywany jest pod wodą, bez dostępu tlenu. Fosfor powoduje następujące zagrożenia.

Dla człowieka

 • Zatrucie z ryzykiem śmierci,
 • Poparzenia skóry i oczu z ryzykiem poważnego uszkodzenia tych narządów.

Dla środowiska

 • Skażenie środowiska wodnego,
 • Czasowe zanieczyszczenie lokalnego obszaru wokół pożaru emitowanym dymem (jeśli fosfor uległ zapaleniu na powietrzu).

Dla mienia

 • Pożar z ryzykiem utraty mienia.

Główne scenariusze awarii przemysłowej dla ZDR Italmatch Polska oraz środki bezpieczeństwa

Spośród wielu prognozowanych i ewaluowanych scenariuszy awarii dla Zakładu, finalnie wybrano cztery najbardziej prawdopodobne i przedstawiono Komendantowi Wojewódzkiemu PSP oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w formie stosownego opracowania. Dwa z nich charakteryzują się skrajnie małym prawdopodobieństwem ich wystąpienia, więc pominięto w niniejszej informacji podawanej do wiadomości publicznej. Pozostałe dwa, najbardziej prawdopodobne, opisano poniżej wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi sposobów prewencji oraz środkami bezpieczeństwa.

Uszkodzenie bębna z fosforem podczas rozładunku i transportu wózkiem widłowym

Zdarzeniem inicjującym może być:

 1. Błąd operatora polegający na niewłaściwym najechaniu ramieniem wózka widłowego na transportowany bęben.
 2. Awaria mechaniczna lub hydrauliczna wózka widłowego powodująca upadek transportowanego bębna.

W pierwszym przypadku, zawodność człowieka wynosi 0,00029 przy niedoświadczonym operatorze i 0,00016 przy doświadczonym operatorze. Biorąc pod uwagę, że w roku może być rozładowane nawet 105000 bębnów przez 8 pracowników, prawdopodobieństwo upadku bębna wynosi 1/rok

W drugim przypadku –  przy założeniu pracy wózka 24 godziny dziennie przez 365 dni w roku –  całkowite prawdopodobieństwo awarii sprzętu wynosi 0,3/rok.

Możliwość upadku bębna przy rozładunku wagonu kolejowego i transporcie bębnów przy użyciu wózka widłowego po terenie zakładu wynosi więc 1,3/rok. W konsekwencji tych zdarzeń, końcowe prawdopodobieństwo wystąpienia awarii w postaci pożaru bębna fosforu i wytworzenia się toksycznej chmury wynosi 0,0013/rok.

Środki zapobiegawcze dla tego scenariusza awarii
Do środków proceduralno-organizacyjnych zalicza się tutaj: właściwe przeszkolenie operatora, wymuszanie stosowania instrukcji stanowiskowych oraz kontrola i odnawianie uprawnień do prowadzenia wózków widłowych.

Wśród rozwiązań technicznych znajduje się: odpowiednie zaprojektowanie rampy wyładunkowej, wyposażenie wózka widłowego w sprawdzony typ specjalnego chwytaka do bębnów.

Do rozwiązań przeciwpożarowych należą: bęben wykonany z mocnej stali, co znacząco utrudnia jego przypadkowe uszkodzenie oraz instalacja hydrantowa dostępna zawsze i natychmiast gotowa do użycia, gdy tylko nastąpi zagrożenie wystąpienia pożaru.

Wypięcie się otwartego bębna podczas jego transportu przy pomocy wciągnika łańcuchowego

Powyższą sytuację mogą zainicjować dwa zdarzenia:

 1. Błąd operatora polegający na niewłaściwym zapięciu bębna w klamrę wciągnika łańcuchowego.
 2. Awaria sprzętu tj. wyciągarki łańcuchowej.

W pierwszym przypadku, biorąc pod uwagę, że w roku może być rozładowane nawet 105000 bębnów przez 8 pracowników, przy zakładanej zawodności ludzkiej wynoszącej 0,00008, prawdopodobieństwo upadku bębna wynosi 1/rok

W drugim przypadku –  przy założeniu pracy wózka 24 godziny dziennie przez 365 dni w roku –  całkowite prawdopodobieństwo awarii sprzętu wynosi 0,09/rok. Możliwość upadku bębna przy rozładunku fosforu z bębnów z użyciem wyciągarki wynosi 1,09/rok.

Środki zapobiegawcze dla tego scenariusza awarii

Do środków proceduralno-organizacyjnych zalicza się tutaj: właściwe przeszkolenie operatora, wymuszanie stosowania instrukcji stanowiskowych oraz kontrola i odnawianie uprawnień do obsługi urządzeń wciągnikowych, przeglądy techniczne i konserwacje systemu przenoszenia bębnów.

Wśród rozwiązań technicznych znajduje się: odpowiednie zaprojektowanie chwytaka bębna, topielnice (okna wpustowe basenu magazynu materiału), do których można wrzucić uszkodzony bęben zalewając go w ten sposób wodą; wyposażenie wózka widłowego w sprawdzony typ specjalnego chwytaka do bębnów.

Do rozwiązań przeciwpożarowych należą: fakt, że bęben jest wykonany z mocnej stali, co znacząco utrudnia jego przypadkowe uszkodzenie oraz instalacja hydrantowa dostępna natychmiast gdy tylko nastąpi zagrożenie wystąpienia pożaru.

Informacje dotyczące sposobu ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku awarii przemysłowej

Sposoby alarmowania społeczeństwa (jeśli zajdzie taka potrzeba) oraz procedury postępowania podczas awarii przemysłowej w ZDR Italmatch Polska zostały uzgodnione z Komendą Wojewódzką PSP w Katowicach i są dostępne w formie pliku PDF: Italmatch Polska – Ulotka dla ludności cywilnej na wypadek awarii w ZDR Italmatch Polska

 

Raport o bezpieczeństwie

Zgodnie z art. 254. ust. 1 POŚ, Italmatch Polska opracowało i przedłożyło Komendantowi Wojewódzkiemu PSP w Katowicach oraz Śląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Katowicach Raport o Bezpieczeństwie opracowany dla Zakładu.

Informacje na środków zabezpieczeń będących w dyspozycji pracowników zakładu Italmatch Polska.

Zgodnie z artykulem 261 ust. 5 i 6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska /tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz. 150) informujemy, że zakład Italmatch Polska przy Naratowicza 15 w Chorzowie dysponuje następującymi środkami zabezpieczeń:

 • Hydranty przeciwpożarowe, węże i dysze przeciwpożarowe,
 • Automatyka kontrolno-pomiarowa i awaryjne blokady pracy pomp,
 • Wysokosprawne wentylatory wyciągowe,
 • Zabezpieczenia organizacyjno-proceduralne.

Załoga zakładu jest przeszkolona w zakresie szybkiego reagowania na sytuacje kryzysowe mogące potencjalnie prowadzić do awarii przemysłowej.

 

CONTACTS
 
Italmatch Polska Sp. z o.o.

Mr. Wójcik Zbigniew | Narutowicza 15

VAT N. 41-503 Chorzów – Polska
Open in Google Maps

+48 668 567 880

z.wojcik@italmatch.com

 

GO TO NEWS ARCHIVE (POLAND) > Italmatch Polska – Aktualności (News Archive) – Italmatch Chemicals